Menu

Prebiehajúce projekty

Vitajte na informačnej stránke prebiehajúcich projektov.

Materská škola Strečno

Prevziať (PDF, 2.12MB)

Pamätník francúzskych partizánov

Prevziať (PDF, 2MB)

Prevziať (PDF, 1.7MB)

Stavebné úpravy Dom smútku v Strečne

Projekt: „Stavebné úpravy Domu smútku Strečno“

V území bola stratégiou rozvoja územia MAS Terchovská dolina identifikovaná nedostatočná kvalita základných služieb obyvateľstva, podmienky na kvalitné využitie verejných priestorov, čo spôsobuje zníženie kvality života a negatívny vplyv na demografický vývoj v regióne.

V rámci výzvy MAS_062/7.4/1 – Podopatrenie 7.4 spadá realizácia projektu pod oprávnený typ aktivity č.6 – Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.

Cieľ projektu v plnej miere koreluje s cieľmi podopatrenia PRV 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) a spadá do primárnej fokusovej oblasti 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Zvýšením kvality a atraktivity života na vidieku prispeje projekt k trvalo udržateľnému rozvoju a prispeje k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, čo prispeje k miestnemu ekonomickému rozvoju.

Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu kvality základných služieb pre obyvateľov obce a zabezpečili tak dôstojný priestor pre pietne akty, a to prostredníctvom investícií súvisiacich s rekonštrukciou existujúceho domu smútku.

Cieľom projektu „Stavebné úpravy Domu smútku Strečno“ bola úprava vnútornej dispozície zázemia domu smútku zmenou polohy nenosných priečok a obnova vnútorných a hlavne vonkajších povrchov stien. Zvýšila sa funkčnosť, zlepšil sa technický a estetický stav budovy. Celkovo došlo k zlepšeniu kvality a efektívnosti poskytovaných služieb a predĺžila sa celková životnosť budovy. Zároveň došlo k technickému zhodnoteniu majetku obce a zníženiu nákladov na údržbu objektu. Dom smútku je prístupný širokej verejnosti bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, vek, pohlavie, akékoľvek znevýhodnenie a pod.

Rekonštrukcia viac ako šesťdesiatročnej lávky cez rieku Váh je súčasťou cezhraničného projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkam v Česko – Slovenském pohraničí.“

Prevziať (DOCX, 181KB)

 

AKTIVÁCIA ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI STREČNO – PRÍSTAVBA, NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY STREČNO

Prevziať (PDF, 224KB)

Prevziať (PDF, 130KB)

 

Obnova Pamätníka francúzskym partizánom

Dotácia z Úradu vlády SR na obnovu vojnových hrobov

Výška dotácie: 16 000.- Euro

Spoluúčasť obce Strečno: 500 Euro

Výmena dlažby zo spišského travertínu, realizovaná firmou Peter Siráň KAM-STAV Martin 11 -12/2021

Zvýšení přístupnosti a bezpečností ke kulturním památkam v Česko-Slovenském pohraničí

dátum zverejnenia: 17.01.2022

  • Celkové oprávnené výdavky za Obec Strečno: 672 239,83
  • EFRR (85%): 571 403,85  €
  • Štátny rozpočet (10%) : 67 223,98 €
  • Obec Strečno (5%) : 31 312,00 € (spolufinancovanie)

Prevziať (PDF, 153KB)

Rozvoj energetických služieb v obci Strečno

dátum zverejnenia: 16.12.2021

Názov projektu : Rozvoj energetických služieb v obci Strečno
Kód projektu v ITMS2014+ : 310041AQB1
Miesto realizácie projektu : Strečno
Výzva – kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Použitý systém financovania : Refundácia

Celkové náklady projektu: 6446,00 €
Výška NFP: 6123,70 € (95%)
Vlastné zdroje: 322,30 € (5%)

Cieľ projektu: Zhotovenie účelového energetického auditu a zhodnotenie environmentálnej náročnosti budov Základnej školy SNP a telocvične

Energetický audit ZŠ

Prevziať (PDF, 2.3MB)

Energetický audit Telocvičňa

Prevziať (PDF, 2.1MB)

 

WIFI pre teba – operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prevziať (DOCX, 100KB)

Kultivácia revitalizovanej zóny na zvýšenie atraktívnosti a predstavenia kultúrneho dedičstva

Prevziať (PDF, 139KB)

Požiarna zbrojnica – prístavba

Prevziať (DOCX, 42KB)

Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov

Prevziať (PDF, 77KB)

Dátum zverejnenia: 25.11.2019

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Strečno

 

Prevziať (PDF, 200KB)

 

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno

Prevziať (PDF, 225KB)

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Strečno

Prevziať (PDF, 436KB)

Zberný dvor Strečno

Prevziať (PDF, 214KB)

Prevziať (PDF, 209KB)