Menu

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Prístavba a stavebné úpravyna objekte
Kultúrneho domu Strečno

>>stiahnuť dokument<<

Náhľad dokumentu

Prevziať (PDF, 43KB)

Výzva na predloženie cenových ponúk – Viacúčelový Športovo oddychový Areál

>>stiahnuť dokument<<

Náhľad dokumentu

Prevziať (PDF, 43KB)

Obnova Pamätníka FP – KAM-STAV

Prevziať (PDF, 110KB)

Zápisnica – vyhodnotenie ponúk

Prevziať (PDF, 138KB)

Výzva na predkladanie ponúk

Dátum zverejnenia: 27.10.2021

Prevziať (PDF, 168KB)

Príloha 1 – formulár

Príloha 2 – čestné vyhlásenie

Príloha 3 – Návrh zmluvy o dielo

Príloha 4 – Súhlas so sp. os. údajov

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného
povolenia a spracovania rozpočtu na získanie finančných prostriedkov pre
projekt ,,Rozšírenie kapacityMŠ v obci Strečno – prístavba, nadstavba a stavebné
úpravyMŠ sup. č.494 “

Prevziať (PDF, 40KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Stavebné úpravy – oprava havarijného stavu strešnej krytinyna Budove KD Strečno

Prevziať (PDF, 42KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Stavebné úpravy – oprava havarijného stavu strešnej krytinyna Budove Základnej školy SNP Strečno

Prevziať (PDF, 37KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prevziať (PDF, 35KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Didaktické vybavenie pre projekt Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov.

Dátum: 11.9.2020

Prevziať (PDF, 41KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy tried.

Prevziať (PDF, 35KB)

OBSTARANIE – PRERÁBKA TRIED

Prevziať (PDF, 35KB)

OBSTARANIE OSOBNÉHO VOZIDLA

Verejný obstarávateľ: Obec Strečno
Sídlo: Sokolská č. 487, 013 24 Strečno
Štatutárny zástupca: Dušan Štadáni, Bc., starosta obce

Prevziať (PDF, 35KB)

Verejný obstarávateľ: Obec Strečno
Sídlo: Sokolská č. 487, 013 24 Strečno
Štatutárny zástupca: Dušan Štadáni, Bc., starosta obce

Obec Strečno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Obec Strečno vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5439

Kontakt:
Ing. Pavol Albrecht
info@strecno.sk

Dátum Názov Predpokladaná suma Ukončené
04. 11. 2013 Výmena kotla v MŠ (havarijný stav) 2000 04. 11. 2013
19. 11. 2013 Zariadenie kuchyne KD 4700 25.11. 2013
19. 11. 2013 Kamerový systém v obci Strečno 15000 29.11.2013
28. 11. 2013 Strečno – obecný úrad – stavebné úpravy 25063,32 9.12.2013
15. 01. 2014 Vybavenie kancelárie OcÚ v Strečne nábytkom 3600 20.01.2014