Menu

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Obec Stráňavy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon”) a § 5 písm.a) bod.1 zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. §40 ods.3 stavebného zákona
p r e d l ž u j e

platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby „Miestna komunikácia Radinové v Strečne“

Prevziať (PDF, 363KB)