Menu

Logistický a výrobný areál Strečno III

„Logistický a výrobný areál Strečno III“ na pozemkoch reg. KN-C parcely č. 1220/1, 1220/8, 1298/6, 1298/7, 1164/181, 1164/1, 1164/42, 1164/47 v k. ú. Strečno – upovedomenie o obsahu odvolania voči rozhodnutiu č. KPUZA-2022/18480-8/10990/KOP zo dňa 11. 02. 2022 a výzva na vyjadrenie sa k nemu.

Prevziať (PDF, 835KB)