Menu

Aktualita

Prenájom obecného majetku

Obec Strečno v zmysle § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce zverejňuje zámer na prenájom obecného majetku a výzvu na predkladanie cenových ponúk.

Identifikácia majetku: Bowling v budove telocvične

Doba nájmu: 4 roky od uzavretia zmluvy o nájme nebytového priestoru

Účel využitia: Ponuka bowlingových dráh pre verejnosť. Občerstvenie pre hráčov a návštevníkov prevádzky a telocvične.

Ostatné podmienky nájmu: Zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky dráh a zariadení a pokrytie všetkých nákladov s tým spojených (servis, údržba a pod.).

Podmienky predloženia žiadosti: Žiadosť o prenájom môže predložiť fyzická a právnická osoba.

K žiadosti je potrebné doložiť:

– podnikateľský zámer

– cenovú ponuku na prenájom

Výberové kritériá: najvyššia cenová ponuka

Adresa a lehota na doručenie žiadosti o prenájom:

Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno do 17.05.2021 do 12:00 hod. v obálke označenej „Nájom Bowling – neotvárať“.

Otváranie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej starostom dňa 19.05.2021 o 15:00 hod. Komisia uskutoční vyhodnotenie ponúk ihneď po otvorení obálok, vyhotoví zápis z vyhodnotenia a následne predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zámer a výzvu obec zverejňuje na dobu minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a tlači pred schválením prenájmu obecným zastupiteľstvom.

Firma Aladin

Firma Aladin bude predávať v sále KD

19.05.2021

23.06.2021

21.06.2021

25.05.2021

22.09.2021

20.09.2021

20.10.2021

24.11.2021

15.12.2021