Menu

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – riziko svahovej deformácie na území obce – Ul. Lesná; narušené skalné bralo a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 08. septembra 2021 o 15:00. hod. na území obce mimoriadnu situáciu.

Prevziať (PDF, 106KB)