Menu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

Obec Strečno v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z.

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
týmto predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019: 23,41% .
Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a
objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v EUR/ 1 tonu (platná od 01.03.2020 –

28.02.2021):  22,00 EUR.

Prevziať (XLSX, 22KB)