Menu

Úradný list

ODBOR VÝSTAVBY A BYTOVEJ POLITIKY

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Vysokoškolákov 8556

010 08  Žilina


Vec
Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v spojení s ust. § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ Podľa ust. § 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie: a) účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva – trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „Cyklotrasa Hrad Budatín – Hrad Strečno“ b) údaje o vyvlastniteľovi: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 c) katastrálne územie: Strečno d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: parc. KN E č. 2 na LV 2596, KN E č.4/2 na LV 2598, KN E č. 16/2 na LV 2606, KN E 27/102 na LV 2616, KN E č. 17 a KN E č. 16/1 na LV 2605, KNE č. 19 na LV 2607, KN E č. 14/2 na LV 2602, KN E č. 14/3 na LV 2603. Podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.
RNDr. Ivana Žureková

vedúca odboru

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky