Menu

Strategický dokument

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky