Menu

Rozhodnutie o povolení

Okresný úrad Žilina – pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti podanej osobne Obcou Strečno dňa 7. 7. 2016 na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav a po zhodnotení výsledkov prípravného konania, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

ROZHODNUTIE

Prevziať (PDF, 179KB)

OBVOD

Prevziať (PDF, 241KB)