Menu

Prenájom Bowlingu

Prenájom obecného majetku

Obec Strečno

v zmysle § 9a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so  zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce

zverejňuje zámer na prenájom obecného majetku a výzvu na predkladanie cenových ponúk.

Identifikácia majetku:

Bowling v budove telocvične

Doba nájmu: 4 roky od uzavretia zmluvy o nájme nebytového priestoru

Účel využitia: Ponuka bowlingových dráh  pre verejnosť. Občerstvenie pre hráčov a návštevníkov prevádzky a telocvične.

Ostatné podmienky nájmu:

Zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky dráh a zariadení a pokrytie všetkých nákladov s tým spojených (servis, údržba a pod.).

Podmienky predloženia žiadosti:

Žiadosť o prenájom môže predložiť fyzická a právnická osoba.

K žiadosti je potrebné doložiť:

– podnikateľský zámer

–  cenovú ponuku na prenájom

Výberové kritériá: najvyššia cenová ponuka

Adresa a lehota na doručenie žiadosti o prenájom:

Obec Strečno,

Obecný úrad Strečno,

Sokolská 487, 013 24 Strečno

do 12.03.2021 do 12:00 hod. v obálke označenej

„Nájom  Bowling  – neotvárať“.

Otváranie obálok sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej starostom dňa 12.03.2021 o 12:00 hod. Komisia uskutoční vyhodnotenie ponúk ihneď po otvorení obálok, vyhotoví zápis z vyhodnotenia a následne predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zámer a výzvu obec zverejňuje na dobu minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce, internetovej stránke obce a tlači pred schválením prenájmu obecným zastupiteľstvom.

V Strečne, 24.2.2021

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce