Menu

Oznam o uvoľnení bytu

Obec Strečno ako vlastník nehnuteľnosti bytového domu č.749/135 na ulici Sokolskej, ktorý je postavený na parcele CKN č.494/3 a je zapísaný v LV č.1 vedenom Správou katastra Žilina, oznamuje verejnosti, že od 1.9.2024 bude k dispozícii na prenájom dvojizbový byt v obecnej bytovke o výmere 63,89 m2.
Žiadateľ o byt, v zmysle platného VZN č.2/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Strečno pre sociálne účely spolu s riadne vyplnenou žiadosťou predkladá aj povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti. Termín a spôsob podania žiadosti: žiadosť je potrebné podať osobne alebo písomne do podateľne na Obecný úrad Strečno, Sokolská 487 do 15.5.2024.

Pozn.: tlačivo Žiadosť o pridelenie bytu je súčasťou platného VZN č.2/2022 a tvorí jeho prílohu č.1.