Menu

Dodatok k VZN obce Strečno č. 4/2019

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času

Prevziať (PDF, 285KB)