Menu

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prevziať (PDF, 35KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Didaktocké vybavenie pre projekt Moderné učebne – lepšia budúcnosť žiakov.

Prevziať (PDF, 41KB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Stavebné úpravy tried.

Prevziať (PDF, 35KB)

OBSTARANIE – PRERÁBKA TRIED

Prevziať (PDF, 35KB)

OBSTARANIE OSOBNÉHO VOZIDLA

Verejný obstarávateľ: Obec Strečno
Sídlo: Sokolská č. 487, 013 24 Strečno
Štatutárny zástupca: Dušan Štadáni, Bc., starosta obce

Prevziať (PDF, 35KB)

Verejný obstarávateľ: Obec Strečno
Sídlo: Sokolská č. 487, 013 24 Strečno
Štatutárny zástupca: Dušan Štadáni, Bc., starosta obce

Obec Strečno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Obec Strečno vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky”. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

Profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5439

Kontakt:
Ing. Pavol Albrecht
info@strecno.sk

Dátum Názov Predpokladaná suma Ukončené
04. 11. 2013 Výmena kotla v MŠ (havarijný stav) 2000 04. 11. 2013
19. 11. 2013 Zariadenie kuchyne KD 4700 25.11. 2013
19. 11. 2013 Kamerový systém v obci Strečno 15000 29.11.2013
28. 11. 2013 Strečno – obecný úrad – stavebné úpravy 25063,32 9.12.2013
15. 01. 2014 Vybavenie kancelárie OcÚ v Strečne nábytkom 3600 20.01.2014